Persberichten

Persbericht 18 juni 2017

Maatschappelijke baten zwembad Abcoude aanzienlijk hoger dan kosten

De jaarlijkse maatschappelijke baten van een sportgebouw mét zwembad zijn 2,5 keer zo groot als de jaarlijkse meerkosten voor een sportgebouw zonder zwembad. Anders gezegd: iedere euro die de overheid bijdraagt om het zwembad mogelijk te maken, levert een maatschappelijke baat op van 2,5 euro. Daar bovenop komen nog de diverse maatschappelijke baten die niet in geld zijn te waarderen. Dit blijkt uit onderzoek van Michiel de Nooij, Economisch Onderzoek en Advies, dat in opdracht van de Stichting Abcoude Sport (SAS) en Stichting Zwembad Abcoude (SZA) is uitgevoerd.

In het onderzoek is gekeken naar de maatschappelijke baten van een zwem-/gymgebouw versus die van een stand alone gymgebouw ter vervanging van de Kees Bonzaal. Dit laatste heeft op dit moment de voorkeur van het College van De Ronde Venen, omdat zij de financiële lasten en risico’s van een gecombineerd gebouw, zoals uitgewerkt door de SZA en SAS, te hoog vinden. Uit de berekeningen van SAS blijkt echter dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor een nieuwe Kees Bonzaal € 113.500 euro zou zijn. Esther Grondijs, mede-initiatiefnemer en vicevoorzitter SZA, licht toe. “Wij vragen voor de zwem-/gymcombinatie € 200.000 euro per jaar van de gemeente. We hebben uitgerekend dat het kan voor € 125.000 per jaar, maar om financiële risico’s te kunnen opvangen en om de angst hiervoor te verminderen hebben we dit verhoogd. Uit berekeningen blijkt nu dat voor een gebouw mét zwembad een jaarlijkse bijdrage van € 86.500 extra nodig is. En dat is lager dan de € 100.000 die de gemeenteraad ons als kader meegaf voor het zwembad. Een gecombineerd zwem-/gymgebouw is dus wel degelijk haalbaar, ook volgens de normen van de gemeente zelf.”

De voor de financiering noodzakelijke gemeentelijke borgstelling voor het zwem-/gymgebouw is € 7 miljoen. Dat is hoger dan de borg die nodig zou zijn voor de stand alone gymzaal: € 1,5 tot € 2,1 miljoen. Maar ook als rekening gehouden wordt met de borgstelling, dan zijn de baten groter dan de kosten. De kans dat de borg wordt aangesproken is zeer klein door de sluitende exploitatie én de buffer die gecreëerd wordt met de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 200.000, zo wordt bevestigd in het onderzoek.

In het onderzoek is gekeken naar maatschappelijke baten. Zo scheelt een zwembad in Abcoude reiskosten en reistijd voor zwemlessen en recreatie: in euro’s uitgedrukt komt dit uit op € 188.000 voordeel per jaar. De berekenbare gezondheidswinst van wél een zwembad ligt tussen € 30.000 en € 60.000 per jaar. Ook is er ‘winst’ voor ouderen die zwemmen en sociale activiteiten combineren, zij behouden hun sociale leven. Een belangrijke – maar niet in geld uit te drukken – maatschappelijke baat is ook dat bij een gebouw zonder zwembad er minder wordt gezwommen, waardoor de zwemvaardigheid van kinderen na het halen van hun (al dan niet turbo-)zwemdiploma afneemt.

Daarnaast zijn er nog andere baten, zoals dat de zaal in het zwem-/gymgebouw iets groter is en daarmee ook voor zaalhockey en -zaalvoetbal geschikt is, toekomstbestendig is en aan hoge duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

overhandiging steunbetuigingen burgerinitiatief zwem-/gymgebouw Abcoude
Van links naar rechts: indiener van het burgerinitiatief Ad Geerlings, waterpoloër Manon Bosman, wethouder Alberta Schuurs en commissievoorzitter Ria de Korte (CDA).

Al 2.900 steunbetuigingen

Dat ook de inwoners uit Abcoude en omgeving de voordelen van een gecombineerd zwem-/gymgebouw zien, blijkt wel uit het grote aantal steunbetuigingen aan het burgerinitiatief dat Ad Geerlings 29 mei jongstleden indiende. Op 12 juni hadden al meer dan 2.900 mensen hun handtekening onder dit burgerinitiatief gezet. Grondijs: “Sinds de sluiting van Het Meerbad vorig jaar is de wens tot een zwemgelegenheid in Abcoude alleen maar groter geworden. Het draagvlak voor een zwem-/gymcombi onder de inwoners is ongekend hoog. Door samen met de Kees Bonzaal een nieuw duurzaam, energiezuinig én betaalbaar gebouw te bedenken, waarin zowel het zwembad als de schoolgym en de sportverenigingen en senioren nog jaren terecht kunnen, is dit burgerinitiatief ontstaan. Nu is het aan de gemeenteraadsleden om groen licht te geven voor het burgerinitiatief en deze sportaccommodatie voor Abcoude mogelijk te maken. Het wordt een gebouw voor, door en met de inwoners. Burgerparticipatie ten top!” Het streven is het nieuwe sportgebouw te openen in september 2019, dan wel uiterlijk 1 januari 2020, als de Kees Bonzaal voor schoolgym gesloten wordt.

Donderdag 29 juni staat het burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad.


Persbericht 29 mei 2017

Aanbieding initiatiefvoorstel zwem-gym gebouw
Initiatiefnemer Ad Geerlings (links), burgemeester Divendal (midden) en griffier De Graaf.

Burgerinitiatief voor nieuw zwem-gymgebouw in Abcoude is ingediend

Op maandag  29 mei 2017 is het Burgerinitiatief voor een gecombineerd zwem-/gymgebouw in Abcoude ingediend bij de burgemeester en de griffier van de gemeente De Ronde Venen.

Dit voorstel komt tegemoet aan twee wensen die in Abcoude en omgeving leven. Ten eerste de wens tot vervanging van de Kees Bonzaal door een gymnastiek-/sportlocatie die wel aan de moderne (veiligheids-)normen voldoet. Ten tweede de wens om het recent gesloopte zwembad te vervangen door een nieuw eigentijds zwembad dat geschikt is voor sport en recreatie. Onmisbaar volgens velen voor de opvoeding en begeleiding van kinderen in deze mooie, maar waterrijke omgeving, maar ook voor het bevorderen van beweging voor iedereen! Het is een gebouw voor, door en met bewoners.
 
Initiatiefnemer en indiener is Ad Geerlings uit Vinkeveen, bekend in Abcoude en omgeving voor zijn vrijwillige inzet voor vele projecten (waarvoor hij in 2014 een lintje ontving) en voorzitter van de Stichting Abcoude Sport, die samen met Stichting Zwembad Abcoude het plan heeft geschreven. Het burgerinitiatief zal waarschijnlijk eerst worden behandeld in een commissievergadering en komt daarna in de Raadsvergadering van 29 juni, waarin de raad beslist of het plan doorgaat of niet. Ad Geerlings vatte het plan kort samen: “De bouw en exploitatie van het gebouw zijn goed mogelijk, maar daar hebben we wel de medewerking van de gemeente voor nodig. Zonder dat dit overigens enorm op de begroting zal drukken. Kortom: waar een politieke wil is, is een weg”. De steunbetuigingen stromen inmiddels binnen, melden beide stichtingen.
 

“Waar een politieke wil is, is een weg”

Persbericht 13 mei 2017

Burgerinitiatief voor nieuw zwem-gymgebouw in Abcoude

Een nieuw sportgebouw ter vervanging van Het Meerbad en de Kees Bonzaal in Abcoude is mogelijk. Dat blijkt uit de gedegen business case die de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) en Stichting Abcoude Sport (SAS) samen hebben ontwikkeld. Hoewel wethouder Schuurs (Sport) onder de indruk is van de gedegen aanpak, de volledigheid van het geleverde werk én het beoogde sportgebouw beschrijft als veelzijdig en mooi, heeft het College het ingebrachte plan niet overgenomen. De stichtingen zullen het plan nu middels een burgerinitiatief in de Raad brengen. Het is dan aan de raadsleden om te beslissen of zij het plan voor de nieuwe accommodatie willen steunen door middel van een borgstelling en jaarlijkse bijdrage van € 200.000,-.

Het overdekte zwembad Het Meerbad is eind 2015 definitief gesloten en per 31 december 2019 sluit de Kees Bonzaal haar deuren voor het gymnastiekonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude. De Kees Bonzaal is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige KVLO-eisen. Daarom hebben SAS en SZA de handen ineengeslagen en onderzocht of het ontwikkelen van een nieuw sportgebouw ter vervanging van zwembad en gymzalen mogelijk is. Ook vanuit de lokale politiek werd samenwerking tussen SAS en SZA sterk aanbevolen en gevraagd met een business case te komen. Met succes, want het resultaat is een gedegen plan, waaruit blijkt dat het bouwen en exploiteren van de nieuwe sportvoorziening haalbaar en betaalbaar is. De beoogde locatie voor dit sportgebouw is de Spoorlaan, op dezelfde plek waar in 2005 het zg. Leisurecentrum was gepland. Dit Leisurecentrum zou onder meer Het Meerbad en de Kees Bonzaal vervangen, een plan dat wel is opgenomen in het bestemmingsplan, maar tot op heden niet gerealiseerd.

Het nieuwe sportgebouw is van grote sportieve en maatschappelijke waarde voor Abcoude en omgeving. Er wordt volop gebouwd en er komen steeds meer jonge gezinnen wonen. Ook het aantal ouderen – fervent gebruikers van een zwembad – neemt sterkt toe. De business case is gebaseerd op de ervaringscijfers van het eind 2015 gesloten Meerbad en de huidige Kees Bonzaal. Het schetsontwerp van het gebouw, dat zeer energiezuinig en duurzaam zal zijn, is gemaakt door architectenbureau Alberts & Van Huut. Het gebouw biedt ruimte voor een 6-baans zwembad met scheidingswand en beweegbare bodem, twee schoolgymzalen die tezamen groot genoeg zijn om – naast de schoolgym – de lokale verenigingen (incl. hockey en voetbal) en bewegingscursussen te faciliteren. Verder is er een ontmoetingsruimte voor senioren, waar gekaart en gebiljart kan worden (zoals nu gebeurt in de kantine van de afkeurde gymzaal). Passanten naar het station kunnen een koffie-to-go halen. Ook wordt voorzien in een aantal extra parkeerplaatsen dat – gecombineerd met de reeds gerealiseerde parkeerplaatsen conform het Bestemmingsplan – voldoet aan de geldende norm.

Het plan laat zien dat, met een niet onredelijke bijdrage van de gemeente, de kosten voor het gebouw door de baten kunnen worden gedragen. De kosten worden in de hand gehouden door eigen exploitatie door de stichtingen en de inzet van vrijwilligers naast 5 fte betaalde krachten. Uiteraard zijn er ook niet-kwantificeerbare maatschappelijke baten, zoals meer beweging, voorkomen sociale isolatie ouderen, zwemvaardige, jonge kinderen en een bloeiend verenigingsleven.

De grond aan de Spoorlaan is eigendom van de gemeente en de initiatiefnemers hebben de gemeente aangeboden deze grond te ruilen voor de grond van de huidige verouderde Kees Bonzaal, die eigendom is van de Stichting Abcoude Sport. De Gemeente kan na bestemmingswijziging deze grond met voordeel uitbaten. Wat dat betreft snijdt het plan aan vele kanten, is uitvoerbaar zonder dat de gemeente zelf investeringen hoeft te doen of leningen aan te trekken en biedt het een gemeenschapsvoorziening gericht op bewegen en samenzijn (en dus gezondheid) voor bewoners van alle leeftijden. Kortom, een gebouw voor en door bewoners.

De jaarlijkse bijdrage ad € 200.000,- is heel gunstig in vergelijking met de voorzieningen in andere kernen, zoals het zwembad Mijdrecht (€ 833.000) en de sporthal in Wilnis (€ 152.000). De verkoop van de grond van het oude zwembad in Abcoude heeft de gemeente een positieve grondexploitatie opgeleverd en de aldaar gebouwde 42 luxe appartementen leveren nu jaarlijks OZB op (gem. OZB waarde €600.000,- per appartement).

Toch vindt het College het financiële risico en de last te zwaar. Het risico dat de borg wordt ingeroepen wil het College niet aan, ook al wordt de gemeente in dat geval eigenaar van het gebouw, waardoor het eventuele verlies beperkt wordt. Het borg staan door de gemeente bij leningen door stichtingen voor maatschappelijk onroerend goed is niet ongebruikelijk. De Bank Nederlandse Gemeente mag, met haar gunstige tarieven, alleen met borg van de gemeente maatschappelijke doelen financieren. Zo staat de gemeente nu ook borg voor leningen van o.a. De Klimboom, Stichting Abcoude Sport en De Boei in Vinkeveen. Er zijn geen ervaringen dat er ooit een beroep op borgstellingen is gedaan. Voordeel voor de gemeente is dat een borgstelling niet ten laste gaat van de begroting.

Het college kiest voor alleen een gym-sport faciliteit op de locatie Spoorlaan. De exploitatiebijdrage hiervoor is door de gemeente nog niet in kaart gebracht, maar een berekening geeft aan dat deze niet veel zal afwijken van die van het voorgestelde zwem-gymgebouw.

Het streven is om het burgerinitiatief voor het zwem-gymgebouw op de agenda van de raadsvergadering van 29 juni 2017 te krijgen. De raadsleden kunnen dan stemmen of de gemeente de financiële kaders wil geven om het zwem-gym gebouw mogelijk te maken.

Advertenties